Smutna...

40 tekstów – auto­rem jest Smut­na....

Każdy z nas ma ja­kaś mroczną ta­jem­ni­ce skrytą głębo­ko w ser­cu, która nas za­bija od środka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2016, 18:57

Ten świat schodzi na psy. Spy­tasz sie dlacze­go? Cóż wys­tar­czy tyl­ko spoj­rzeć na to mias­to a nie tyl­ko pat­rzeć na sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2016, 18:53

chciałabym o wszys­tkim za­pom­nieć, cofnąć czas i zno­wu być bez­tros­kim dziec­kiem... czystą nieza­pisaną kartką... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2013, 14:40

Moją naj­większą wadą jest szcze­rość. Zaw­sze mówię to co myślę, niekiedy przez to spra­wiam ból ludziom. Trochę jest mi ich żal... Nie zmienię się przez to, muszą mnie zaak­cepto­wać taką jaką jes­tem. Jes­tem cham­skim, wred­nym, szcze­rym skur­wy­synem i nic na to nie poradzę 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lipca 2013, 18:57

Zaw­sze byłam po tej ciem­nej, mrocznej stro­nie. Wiele osób py­tało mnie czy wo­lałabym to zmienić... Od­po­wiedź brzmiała zaw­sze :Nie. Nie pot­ra­fiłabym żyć po tej "dob­rej" stro­nie, nie umiałabym się od­na­leźć... Może to dla­tego bo in­ne­go życia nie znam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2013, 21:55

Kiedyś pat­rzyłam na świat przez różowe oku­lary, widziałam sa­me dob­re cechy... Wte­dy zja­wił się ON i po­kazał smu­tek, żal, cierpienie... 

myśl • 26 czerwca 2012, 21:57

Miłość i Niena­wiść, Niena­wiść i Miłość, tak różne uczu­cia a w ta­kim sa­mym stop­niu silne. 

myśl • 31 maja 2012, 11:50

Cza­sem chciałabym się uk­ryć tak aby nikt nig­dy mnie nie znalazł.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2012, 13:58

Oczy­wistą rzeczą jest to że jeśli człowiek cze­goś bar­dzo prag­nie to wszel­ki­mi spo­soba­mi próbu­je to dostać... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 października 2011, 19:37

Pra­wie Każdy ma wro­ga które­go bar­dziej niena­widzi niż ko­gokol­wiek na świecie....
A to wszys­tko dla­tego bo się kiedyś te­go wro­ga kochało... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2011, 07:36
Smutna...

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy. ↵

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smutna...

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 lipca 2016, 19:53Badylek sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]